Namespaces

Variants

Share

Share
Views
Actions
In other languages

Portal/sr

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

This page is part of the Serbian translation project.
[edit]Portal
Portal.png
Type

Non-Solid Block

Physics

No

Transparency

Yes

Luminance

Yes, 11

Blast resistance

0

Hardness

-1

Tool

None

Renewable

Yes

Stackable

Yes (64)

Flammable

No

First appearance

Alpha 1.2.0

Drops

Itself

Data value

dec: 90 hex: 5A bin: 1011010

Name

portal

Portal je deo Halloween apdejta objavljenog 31. oktobra 2010.[1] Portal je ram od opsidijana, četiri bloka širok, pet blokova visok. Uglovi takvog rama nisu neophodni, i mogu doprineti jedino izgledu. Kada je portal napravljen, igrač mora da zapali vatru u unutrašnjem prostoru, koristeći kresivo, ili lavu zajedno sa nečim zapaljivim. Ovo će stvoriti šest purpurnih portal blokova unutar rama, koji se vrtlože.

Sve do verzije Beta 1.6, portali su se mogli napraviti na SMP serverima, ali nisu teleportovali igrače u Donji Svet, tako da je bilo potrebno modovati server da bi ova dimenzija bila pristupačna. Od 1.6, portali u SMP rade.

Dijagram konstrukcije
Puna
varijanta
Ekonomska
varijanta


Contents

[edit] Ponašanje

Sa uglovima ili bez, portali će proraditi čim se zapale. Oba ova portala vode ka istom portalu u Donjem Svetu.

Kada igrač stoji u portalu neko kraće vreme, odlazi u Donji Svet. Ako se predomisli, igrač može izaći iz portala pre nego što se završi fade-out animacija, čime se teleportacija prekida. Portal će automatski biti kreiran na mestu gde igrač ulazi u Donji Svet, i on se može vratiti u površinski svet istim putem. Ako se na Zemlji izgradi više od jednog portala, na relativno malim međusobnim rastojanjima, svi će voditi ka istom portalu u Donjem Svetu, a nešto slično će se desiti i u obrnutom slučaju.

Purpurni portal blokovi emituju svetlost, pa se pasivni mobovi mogu skupljati noću oko aktivnih portala. Kao i bedrok, portal blokovi se ne mogu uništiti (ali mogu nestati); kako god, mogu se koristiti/stavljati modovanjem i varanjem. Dovoljan je jedan portal blok da bi se igrač teleportovao u Donji Svet. Dodavanjem portal bloka u inventar „na prevaru”, ovi portal blokovi se mogu staviti bilo gde, ali ako se pored njih stavi blok koji nije opsidijan, ili opsidijan koji nije sastavni deo rama, nestaće. Zvuci koje proizvodi portal se mogu čuti iz ovih blokova, čak i kada nema rama od opsidijana.

Portal se može deaktivirati ako u blizini gori vatra (koju je zapalio igrač ili sablast). TNT ili kriper koji eksplodira takođe mogu onesposobiti portal, ali ne mogu uništiti opsidijan. Portal se uvek može ponovo upaliti na isti način kao i prvi put. Ako je portal deaktiviran, a igrač umre pre nego što ga aktivira ponovo, novi portal će biti stvoren sledeći put kada uđe u Donji Svet.

Pre nego što su portali objavljeni, Noč je sugerisao da će biti moguće da se sablasti ponekad pojave i na Zemlji blizu portala.[2] Džeb je kasnije izjavio da ova funkcionalnost nije ugrađena.[3]

Takođe, igrač može izgraditi portal i kada igrač nema dijamante, tako što sipa lavu kofama i pretvori je u opsidijan uz pomoć vode. Ovo se može uraditi blok po blok u kalupu, ili stavljanjem izvora lave ispod ili odmah pored vode kako bi se opsidijan formirao odmah. Svi blokovi unutar rama se moraju ukloniti, tako da ostane vazduh. Na ovaj način nije neophodno kopati opsidijan, za šta je inače potreban dijamantski pijuk.


[edit] Veza između površine i Donjeg Sveta

Portal koji je najbliži tekućoj lokaciji će primiti igrača.
Novi portal će se pojaviti u najbližem praznom prostoru ako nema drugih portala u okolini.

Donji Svet je u odnosu na površinski u proporciji 1:8 u smislu horizontalnih razdaljina. Pomeranjem za 1 blok horizontalno u Donjem Svetu, igrač se pomeri za 8 blokova na površini. Ovo se ne odnosi na Y-osu (visinu), jer Donji Svet takođe ima 128 spratova i, tako gledano, u odnosu je 1:1. Portali „ne pamte” za koji su portal vezani u drugom svetu, već se umesto toga, svaki put kada igrač prođe kroz portal, odigra sledeće:

 1. Koordinate odredišta se izračunaju na osnovu ulaznih koordinata tako što se primeni funkcija zaokruživanja (floor) na X i Z (ova funkcija je poznata kao zaokruživanje na dole, za razliku od tipičnog zaokruživanja ka nuli—X ili Z koordinata -29.5 postaje -30, ne -29), a zatim se pomnože ili dele 8 (zavisno od smera teleportacije). Y koordinata se ne menja. Ova računica se može prikazati sledećim pseudokodom:
  {X, Y, Z} → {floor(X) ×/÷ 8, Y, floor(Z) ×/÷ 8}
 2. Na odredištu, igra traži najbliži aktivni portal blok unutar „poluprečnika” od 128 blokova (to je zapravo najveća moguća udaljenost po bilo kojoj horizontalnoj osi) u odnosu na igrača (kvadar zapremine 257 × 257 × 128, centriran na koordinatama odredišta). Onaj portal blok koji iznad sebe ima još jedan portal blok, tretira se kao aktivan portal, i zbog toga se samo 2 niža portal bloka u ramu od opsidijana uzimaju u obzir. Ako je aktivni portal pronađen, igrač se teleportuje na njega.
 3. Ako nema aktivnih portala u navedenom kvadru u kojem se vrši pretraga, igra će kreirati novi tražeći najbližu moguću validnu lokaciju unutar „poluprečnika” od 16 blokova (kvadar zapremine 33 × 33 × 128, centriran na koordinatama odredišta) na kojoj ima dovoljno mesta za portal, tako da bude na čvrstoj podlozi. Igra preferira portale koji su orijentisani isto kao i ulazni portal, ali će ipak proveriti i ostala tri pravca. Bez obzira na orijentaciju, uvek se odabira najbliža validna lokacija.
 4. Konačno, ako nema validnih lokacija unutar gorepomenute zapremine, igra će kreirati portal na odredišnim koordinatama (i podesiće Y koordinatu tako da ne bude manja od 70, ni veća od 118), i usput će pretvoriti okolne blokove (uključujući i vazduh) ako je potrebno. Takav portal obično ima još 4 dodatna opsidijan bloka postavljena na obe strane, kako igrač ne bi pao odmah po stizanju na odredište.

Sve ovo je objašnjeno još detaljnije na forumskoj stranici http://www.minecraftforum.net/topic/345806-nether-portal-science/ (na engleskom).


[edit] Implikacije

Površinski portalima može daleko da se stigne, ali u jednom pravcu.
Portali Donjeg Sveta ne vode daleko; samo levi površinski portal je u dometu.
Portal stvoren posred otvorenog prostora.
 • Verovatnoća da dva površinska portala vode ka istom portalu u Donjem Svetu - Normalni portali, koji su na rastojanju od 1024 ili manje blokova jedan od drugog, bilo po X ili po Z osi, će gotovo uvek biti povezani sa istim portalom u Donjem Svetu, zato što se 1024 prevodi na rastojanje od 128 u Donjem Svetu, a igra traži postojeće portale unutar 128 „poluprečnika” oko odredišta (kvadar 257x257x128).
 • Uparivanje portala - Da bi se portali uparili lepo tako da pouzdano vode jedan ka drugom, najbolje je napraviti oba portala ručno. Prvo izgradite portal na željenoj X, Y, Z lokaciju u površinskom svetu. Zatim se teleportujete u Donji Svet. Iskopate put do X/8, Y, Z/8, i izgradite novi portal.
  Manje precizan metod bi bio privremeno deaktiviranje svih portala u 128 „poluprečniku” unutar Donjeg Sveta. Smrću ili uz pomoć drugog igrača, ulazak u novi površinski portal će naterati igru da kreira novi aktivan portal u Donjem Svetu. Ovaj metod nije preporučljiv, jer ograničava pozicioniranje površinskih portala, najpre zbog zona izuzimanja, i može dovesti do lošeg izbora lokacije novog portala.
 • Zone izuzimanja - Algoritam koji stvara portale može stvoriti portal samo unutar kvadra 33x33x128 centriranog oko odredišta. Ovo će često prouzrokovati stvaranje na znatno drugačijim lokacijama od idealnih. Što je veća razdaljina između dva povezana portala, to je veća zona izuzimanja. Ove zone su čitavi prostori u oba sveta u kojima je nemoguće napraviti nov portal, a da se veza između prva dva ne pokvari. Pokušajte da zamislite lopte oko svakog portala, sa poluprečnicima koji zahvataju drugi portal. Na primer, ako je površinski portal na (0,50,0) a portal u Donjem Svetu na (0,100,0), to znači da je svaki portal na po 50 metara jedan od drugog. U ovom (prostom) slučaju, ako se portal u Donjem Svetu napravi manje od 50 m daleko od portala na (0,50,0), taj portal će postati odredište površinskom portalu.
  Ako želite da se osigurate da su dva portala međusobno povezana, ručno gradite portale što je bliže moguće po sve tri ose. Ne mora da bude tačno u blok, pa čak ni na tako malim međusobnim rastojanjima, ali samo ako se igrač postara da ne zida nove portale u zonama izuzimanja.
 • Jednosmerni teleport dugog dometa - Algoritam koji bira portal može biti iskorišćen za daleka putovanja, ručnom izradom portala na pažljivo odabranim koordinatama. Ako igrač ima površinski portal na (0,64,0) i napravi portal u Donjem Svetu na (127,64,127) sa svojim idealnim površinskim parnjakom na (1016,64,1016), onda će portal na (0,64,0) biti ispravno povezan sa portalom u Donjem Svetu (jednosmerno) zato što je to jedini dostupan portal u prostoru za pretragu od 128 blokova po X i Z osi. Za oko 15 sekundi, igrač može preći 1436 metara u površinskom svetu. Ovaj poseban vid brzog putovanja je jednosmeran, jer portal u Donjem Svetu neće pronaći prvi portal. Ako uzmemo u obzir da pruga u Donjem Svetu mora dosegnuti svega 180 metara od portala da bi se prešla istovetna razdaljina, ovakav način zidanja portala obično nije vredan truda. Ipak, teoretski je moguće napraviti čitav prsten jednosmernih portala, gde svaki površinski portal prevaljuje velike razdaljine, ali takav prsten bi lako mogao da se pokvari zbog ogromnih zona izuzimanja.[4]
 • Portali Donjeg Sveta 2-u-1 - Moguće je dospeti u situaciju gde portal iz Donjeg Sveta „nasumično” teleportuje igrača ka jednom od dva moguća površinska portala. Razlog je vrlo jednostavan i objašnjiv time što portal u Donjem Svetu ima dve efektivne koordinate i širok je 2 bloka. Recimo (X,Y,Z) na levoj strani, i (X+1,Y,Z) na desnoj. Ako igrač uđe na levu stranu, (X,Y,Z) se prevodi na (X×8,Y,Z×8) u površinskom svetu i igra bira portal bliži tim koordinatama. Ako igrač uđe na desnu stranu, (X+1,Y,Z) se prevodi na (X×8+8,Y,Z×8) u površinskom svetu, a igra ovog puta bira portal bliži ovim koordinatama. Ova situacija se dešava kada je portal u Donjem Svetu približno jednako udaljen od dva površinska portala (površinska razlika je 8 ili manje blokova). Bez obzira na to, gradnja dva portala u Donjem Svetu, jedan do drugog, je verovatno bolja solucija nego pravljenje portala 2-u-1.
 • Kreiranje portala u vazduhu - Moguće je da se odredišni portal u Donjem Svetu pojavi u sred praznog prostora iznad jezera lave. Ovo će se desiti samo ako se ne pronađe validna spawn lokacija u čitavom prostoru 33x33x128 i ako nema postojećih (aktivnih) portala u prostoru 257x257x128 (videti sliku desno).


[edit] Zanimljivosti

 • Ako se teleportujete iz sveta u svet, pravac u kojem ste okrenuti se pamti. (Drugim rečima, ako ste na površini bili okrenuti ka istoku, a onda se teleportujete, bićete okrenuti ka istoku i u Donjem Svetu.)
 • Automatski kreirani portal može biti napravljen pod uglom od 90 stepeni u odnosu na onaj kroz koji ste ušli.
 • Ako ostanete bez kresiva i ugase vam se svi portali dok ste u Donjem Svetu, i dalje je moguće ponovo aktivirati portale tako što ih pogode vatrene lopte koje ispaljuju sablasti. I obrnuto, aktivan portal će se, ako je pogođen vatrom, ugasiti.
 • Ako pogledate kroz aktivni portal iza kojeg je voda, voda će biti nevidljiva zbog čega će lignje biti lako uočljive. Nalik tome, ako gledate kroz portal ispred kojeg je voda, biće nevidljivi portal blokovi.
 • Portal blokovi su nevidljivi kada se posmatraju kroz druge portal blokove, a to ponašanje jako podseća na staklo.
 • Ako izgradite portal od samo 10 blokova opsidijana (tako što izostavite uglove), ram koji se stvori na drugoj strani će svejedno imati svih 14 blokova.
 • Sve do verzije Beta 1.6 nije bilo moguće koristiti portal dok je igrač u vagonetu, čamcu, ili na svinji.
 • Zvuci koje ispuštaju zombi prasoljudi se mogu čuti i kroz portale.
 • Ako ste u inventaru i (mišem) držite predmet dok putujete kroz portal, tekst i indikator učitavanja će postati sivi.
 • Ako se TNT udari (aktivira) pre nego što igrač uđe u portal, ali tako da se igrač teleportuje pre nego što eksplodira, eksplodiraće po povratku u taj svet. Isto tako, peć koja gori, kao i električna kola od crvenog praha, neće se osvežavati dok je igrač u Donjem Svetu, i obrnuto.
 • Ako otvorite kovčeg dok čekate na portal da vas teleportuje, možete pristupiti predmetima u kovčegu iako ste se pojavili u drugom svetu, sve dok ne zatvorite inventar.
 • Ako mob iz površinskog sveta kroči u portal, plutaće na njemu kao da je u vodi. Mobovi ne mogu koristiti portal da bi se teleportovali u Donji Svet, ali mogu prolaziti kroz njih.
 • Do verzije Beta 1.6, portali nisu funkcionisali u SMP izdanju, a serveri su morali da se moduju da bi se omogućila ova funkcionalnost.
 • Ako igra krešuje (eng. crash) dok igrač putuje kroz portal, sav inventar će biti obrisan, a igrač će se obreti na spawn tački.
 • Munja može aktivirati portal, jer prouzrokuje vatru.
 • Može se otputovati u Donji Svet i preko portal bloka stavljenog bilo gde (može se staviti u inventar jedino varanjem).
 • Ako varanjem-stečeni portal blok postavite pored drugog isto tako postavljenog portal bloka, ovaj stariji će nestati.
 • Karakteristika portal blokova da nestanu kada se stavljaju jedni pored drugih, čini ih korisnom alatkom za Multiplayer, jer se njima može proizvesti razmak, čime se olakšava stavljanje blokova pomerenih za jedan blok od površine. Ovo je korisno kada se prave visoke ograde koje ne mogu da se stavljaju jedna na drugu odozgo. Druga primena portal bloka je pretvaranje trave u zemlju. Nakon obrada trave motikom, stvara se obrađena zemlja. Ako se na taj blok stavi portal blok, igra će otkriti da iznad obrađene zemlje nije vazduh i pretvoriće ga u običnu zemlju. Čim portal blok otkrije da se susedni blok promenio, i on se osvežava i zbog toga nestaje.
 • Između Beta 1.6.0 i 1.6.4, kada bi igrač upotrebio portal u SMP, igračev pokazivač zdravlja bi se vratio na 10 srca, ali to ne bi bio odraz realnog stanja. Pokazivač bi se vratio na ispravnu vrednost tek nakon naknadnog oštećenja.
 • Zvuk koji emituje portal, smanjuje se u jačini i učestalosti u proporciji sa razdaljinom od portala, i čini se da se potpuno gasi na najmanje 15 blokova između igrača i portal bloka po svim osama. Efekat se širi koncentrično.
 • Kada se portal razbije, čuje se isti zvuk kao kada igrač razbije staklo ili led.


[edit] U medijima

 • 29. oktobra 2010. „PC Gamer” je objavio ovaj video, koji prikazuje izgradnju i korišćenje portala.
 • 1. aprila 2011. „Think Geek” je objavio ovaj video u cilju reklamiranja jednog od njihovih godišnjih lažnih prvoaprilskih proizvoda, Minecraft USB Desktop Nether Portal.


[edit] Uputnice